Algemene Voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN SISYFUS B.V.
1. Definities
Definities hebben de hierna vermelde betekenis:
“Sisyfus”
internetservice provider gevestigd te Kloosterburen, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer
31046912, kantoorhoudend aan het adres Leensterweg 30, 9977PC  Kloosterburen
”Internetservice provider”
aanbieder van zowel internetdiensten als hiermee verbandhoudende diensten
waaronder begrepen maar niet beperkt tot, programmerings-werkzaamheden,
ontwerpen, hosting, het ter beschikking stellen van bandbreedte, server-
management, project-management, het ontwerpen, exploiteren en beheren van
databases en websites.
”Klant”
een natuurlijk/particuliere of zakelijke (rechts)persoon die gebruik maakt van de
diensten van Sisyfus, dan wel voornemens is dat te doen dan wel met wie Sisyfus
onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst, of met wie een
overeenkomst tot levering van producten en/of diensten van Sisyfus wordt
gesloten.
”Overeenkomst”
elk akkoord dat tussen Sisyfus en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan
of aanvulling daarop, voor zover door beide partijen aanvaard, alsmede alle
(rechts)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering en of bevestiging van
dat akkoord.
”Producten”
alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst waaronder begrepen,
maar niet beperkt tot software, databases en websites.
”Diensten”
alle dienstverlening die het onderwerp is van een overeenkomst waaronder
begrepen maar niet beperkt tot internetdiensten, programmerings-
werkzaamheden, ontwerpen, het ter beschikking stellen van bandbreedte, server-
management, project-management, het ontwerpen, exploiteren en beheren van
Sisyfus
databases en websites.
“Internetdiensten”
alle diensten met betrekking tot, maar niet beperkt tot, het hosten van sites,
registreren van domeinnamen, e-mail-faciliteiten, het verhuren van servers,
server-management, project-management, beheren van databases, websites en
hiermee verbandhoudende diensten.
”Vervaardigingsdiensten”
alle in opdracht van de klant op maat ontworpen en/of vervaardigde
programmatuur, software of websites.
“Order”
elke opdracht van een klant aan Sisyfus.
”S I D N”
Stichting Internet Domeinregistratie Nederland.
2. Toepasselijkheid / wijziging van deze voorwaarden
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en
overeenkomsten die door Sisyfus worden gedaan of gesloten. Tevens op alle door
Sisyfus ontvangen orders van de klant, alsmede op alle diensten, werkzaamheden
en producten die door Sisyfus voor de klant worden verricht of gemaakt.
b. Bedingen of aanvullingen op enige bepaling(en) uit deze algemene
voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk
met Sisyfus zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op die betreffende
overeenkomst.
c. Indien Sisyfus overgaat tot wijziging van deze algemene voorwaarden, gaat
deze in binnen een maand na bekendmaking of op nader aangegeven datum
middels een mededeling op de webpagina’s van Sisyfus. Indien de klant de
gewijzigde voorwaarden niet wil accepteren, heeft deze tot het tijdstip van
inwerkingtreding van de wijziging, de gelegenheid schriftelijk (dus niet per e-
mail) tegen de nieuwe voorwaarden bezwaar te maken. Na het tijdstip van
inwerkingtreding wordt de klant geacht de wijziging – stilzwijgend – te hebben
aanvaard.
3. Offertes, aanbiedingen en totstandkoming van een overeenkomst
a. Een offerte, aanbieding of (prijs)opgave is voor Sisyfus niet bindend, tenzij in
het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze offertes hebben
Sisyfus
dan, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 30 dagen, te
rekenen vanaf de datum van de offerte. De offerte is gebaseerd op de door de
klant verstrekte gegevens.
b. Een overeenkomst komt tot stand wanneer en voor zover Sisyfus een contract
of order schriftelijk aanvaardt of wanneer door Sisyfus uitvoering aan een order
wordt gegeven; of, in geval van een door Sisyfus gedane schriftelijke offerte,
zodra de acceptatie van de offerte door de klant Sisyfus heeft bereikt. Zowel deze
acceptatie als een order of getekend contract van de klant brengen met zich
mede dat de klant bekend is- en zich verenigt met deze algemene voorwaarden
en – voor zover nodig – afstand doet van enige toepasselijke verklaring van eigen
(inkoop)-voorwaarden.
c. Wanneer in de acceptatie t.a.v. de offerte voorbehouden of wijzigingen, in
welke hoedanigheid en van welke aard dan ook, door de klant zijn aangebracht,
komt in afwijking van het vorige lid de overeenkomst eerst tot stand nadat
Sisyfus aan de klant schriftelijk heeft bevestigd met deze gewijzigde offerte in te
stemmen. Voor zover enige wijziging als bedoeld zou leiden tot een verhoging of
verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de
bedragen schriftelijk apart tussen partijen te worden overeengekomen.
d. Indien de klant zich laat vertegenwoordigen, in het bijzonder bij
vertegenwoordiging van een rechtspersoon, en die vertegenwoordiger derhalve
niet in eigen naam een overeenkomst met Sisyfus aangaat, dient deze op verzoek
van Sisyfus zijn bevoegdheid aan te tonen tot het verrichten van deze
rechtshandeling namens de klant.
4. Duur van een overeenkomst
a. Een internetdiensten-overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12
maanden en wordt steeds stilzwijgend aan het einde van die periode van 12
maanden verlengd voor eenzelfde periode en zo voort, tenzij er tijdig voor het
einde van zulk een periode schriftelijk wordt opgezegd.
b. Opzegging van een jaarcontract dient minimaal 30 dagen voor het einde van
de onder lid a. genoemde periode te geschieden. Opzegging kan uitsluitend
schriftelijk (dus niet per e-mail), waarbij als opzegdatum geldt de datum waarop
Sisyfus de opzegging daadwerkelijk heeft ontvangen.
c. Overeenkomsten met betrekking tot vervaardigingsdiensten zoals bijvoorbeeld
programmeerwerk, ontwerpdiensten en website-constructie eindigen bij
oplevering van het vervaardigde product of bij plaatsing daarvan op het internet.
d. Bij annulering door de klant van een onder lid c. genoemde overeenkomst is de
klant een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de klant bij
doorgang van die overeenkomst zou hebben moeten betalen. Bij annulering na
aanvang van de werkzaamheden dienen eveneens de reeds gemaakte kosten
vergoed te worden.
Sisyfus
5. Ontbinding van een overeenkomst
a. Sisyfus is te allen tijde gerechtigd, voor zover op enig moment mocht blijken
dat de klant valse of verkeerde gegevens heeft doorgegeven, dan wel blijkt dat
de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan, de uitvoering van een
overeenkomst op te schorten dan wel – indien de ernst van het geval dit
rechtvaardigt – deze te ontbinden. Gedurende de tijd van opschorting blijft de
klant dan gehouden te betalen voor (opgeschorte) diensten, producten en /of
eventuele extra werkzaamheden als genoemd in art. 6 lid b.
b. Onverminderd het overige bepaalde wordt de overeenkomst ontbonden zonder
rechtelijke tussenkomst op het tijdstip, waarop de klant in staat van faillissement
wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door
beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid
over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
c. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk
opeisbaar. De klant is daarbij aansprakelijk voor de door de Sisyfus geleden
schade, waaronder begrepen winstderving en administratiekosten
6. Prijswijzigingen en extra kosten
a. Indien na het sluiten van de overeenkomst maar voor het gebruik maken van
de diensten van Sisyfus door de klant een wijziging van de prijs optreedt, zal
deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien dit zich
voordoet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. Tenzij anders
overeengekomen zijn prijsverhogingen van na de periode van 3 maanden voor
risico van de klant, doch deze heeft alsdan gedurende een maand na de
mededeling aan haar van de prijsverhoging de mogelijkheid om de overeenkomst
met onmiddellijke ingang te beëindigen, bij gebreke waarvan hij geacht wordt
zich – stilzwijgend – akkoord te verklaren met de verhoogde prijs.
b. Voor zover Sisyfus ten behoeve van de klant extra werkzaamheden dient te
verrichten uit welke hoofde dan ook (bijvoorbeeld in opdracht of als een goed
zaakwaarnemer) welke niet in de overeenkomst tussen partijen zijn begrepen, of
kosten ontstaan doordat de klant op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en
daardoor uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, worden deze
werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en extra in rekening gebracht.
c. Het overschrijden van de maximale hoeveelheid dataverkeer van een
hostingpakket wordt extra in rekening gebracht. De prijs is dan 0,20 euro per Mb
overschrijding. Hierbij geld dat de logfiles en administratie van Sisyfus het
dwingende bewijs leveren van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer
en zijn derhalve bepalend, behoudens tegenbewijs door de klant.
Sisyfus
7. Betaling
a. Alle facturen zullen door de klant worden voldaan overeenkomstig de op de
factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke betalingscondities
is de klant verplicht binnen dertig dagen na factuurdatum te betalen. Indien de
klant niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, is de klant aansprakelijk
voor de door Sisyfus geleden schade zoals winstderving en de kosten van een
ingebrekestelling. Indien Sisyfus tot buitengerechtelijke incasso overgaat komen
de kosten daarvan, met een minimum van 100,- Euro en vermeerderd met de
wettelijke rente, voor rekening van de klant.
b. Zolang de klant geen volledige betaling heeft verricht kan hij geen gebruik
maken van de diensten van Sisyfus en blijft een eventueel op zijn verzoek
aangevraagde domeinnaam eigendom van Sisyfus, zulks ongeacht de rechten
welke de klant op deze domeinnaam zou kunnen doen gelden, waarvan hij geacht
wordt uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan tot volledige betaling van de
factuur en eventueel bijkomende kosten heeft plaatsgevonden, waarna zijn
aanspraken weer herleven. Sisyfus draagt geen enkele verantwoordelijkheid/
aansprakelijkheid voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde
wordt aangevraagd en verkregen.
c. De klant is niet bevoegd door hem vermeende vorderingen op Sisyfus te
verrekenen met aan Sisyfus verschuldigde gelden.
8. Levering/levertijd internetdiensten
a. Onder levering wordt verstaan de indienststelling van de in de overeenkomst
bedoelde aansluiting en de indienststelling van het in de overeenkomst bedoelde
gebruik van de Sisyfus computers en de verbindingen die via deze computers met
het Internet gemaakt kunnen worden.
b. De klant zal zelf zorg dragen – en is zelf verantwoordelijk voor het in bezit
hebben en functioneren van de noodzakelijke hard – en software, randapparatuur
en verbinding om de levering/ diensten van Sisyfus mogelijk te maken.
c. Een overeengekomen leveringtermijn is niet fataal. Mocht de klant bij aanvang
van de overeenkomst menen dat zijdens Sisyfus geen tijdige levering heeft
plaatsgevonden dan dient de klant Sisyfus in gebreke te stellen en haar een
redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Mocht vervolgens
opnieuw levering uitblijven wegens omstandigheden die aan Sisyfus zijn toe te
rekenen, dan is de klant gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te
gaan en heeft hij recht op restitutie van reeds betaalde gelden voor de lopende
abonnementsperiode.
d. Behalve de hiervoor genoemde restitutie kan de (potentiële) klant geen
aanspraak maken op enige vergoeding door Sisyfus van welke geleden schade
Sisyfus
dan ook ontstaan door het uitblijven van de levering, tenzij hij kan bewijzen dat
er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Sisyfus.
e. Naast de levering van hetgeen hierboven in artikel 8 lid a is genoemd krijgt de
klant de mogelijkheid om voor ondersteuning, op werkdagen van 10:00 tot
17:00, gebruik te maken van de helpdesk door middel van e-mail en telefoon.
Deze service is bij de prijs van een hostingspakket inbegrepen.
9. Levering producten
a. Sisyfus zal door haar vervaardigde producten afleveren voor het einde van, of
onmiddellijk na de leveringstermijn voor zover deze in de overeenkomst is
opgenomen.
b. Een eventuele leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende
welke Sisyfus door overmacht (zie artikel 10c) of door verzuim zijdens de klant,
is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
c. Een overeengekomen leveringstermijn is niet fataal. Mocht de klant
waarnemen dat zijdens Sisyfus geen tijdige levering heeft plaatsgevonden dan
dient de klant Sisyfus in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven
alsnog tot levering over te gaan. Mocht vervolgens opnieuw levering uitblijven
wegens omstandigheden die aan Sisyfus zijn toe te rekenen, dan is de klant
gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.
d. De klant kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door Sisyfus van
welke geleden schade dan ook, ontstaan door het uitblijven van de levering,
tenzij hij kan bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld aan de klant van
Sisyfus.
e. Na levering gaan risico en eigendom van het product over op de klant, zulks
echter na volledige betaling door de klant van de factuur van Sisyfus. Zolang niet
volledig is betaald behoudt Sisyfus zich derhalve het eigendom van het product
voor en is het de klant niet toegestaan deze in gebruik te nemen.
f. Indien er twijfel bij Sisyfus is over de betalingscapaciteit van de klant, kan
Sisyfus de levering uitstellen totdat de klant zekerheid voor de betaling heeft
verschaft.
10. Verplichtingen van Sisyfus
a. Zijdens Sisyfus bestaat een inspanningsverplichting om de levering van haar
diensten zo goed en zorgvuldig mogelijk te laten plaatsvinden, met inachtneming
van de haar ten dienst staande technische middelen. Zijdens Sisyfus is sprake
van een inspanningsverbintenis.
b. Sisyfus draagt zorg voor de beschikbaarheid van de Sisyfus systemen, waarbij
zij zich tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden.
Sisyfus kan niet garanderen dat de telefoonlijnen en/of andere verbindingen met
Sisyfus
Sisyfus en/of internet optimaal gebruik en toegang bieden, in het bijzonder
wanneer Sisyfus van het gebruik en de levering van deze verbindingen
afhankelijk is van derden (telecommunicatieleveranciers).
c. In geval van overmacht kan de klant Sisyfus nimmer op haar verplichtingen
aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien Sisyfus verhinderd wordt
aan haar verplichtingen te voldoen door oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog,
oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, storm, blikseminslag,
werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan
apparatuur, storing in de levering van energie. Indien door overmacht Sisyfus
langer dan een maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide
partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zij het met vergoeding van de
inmiddels door Sisyfus gemaakte kosten door de klant.
d. Sisyfus behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan de klant verstrekte
aansluiting tot – en gebruik van de Sisyfus systemen buiten gebruik te stellen
wanneer deze klant handelt in strijd met het gestelde in artikel 11 en/of zijn
verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Overigens
blijft de klant in dat geval gehouden zijn betalingsverplichting voortvloeiend uit
zijn overeen-komst volledig te voldoen.
11. Verplichtingen van de klant
a. De klant zal de systemen van Sisyfus niet beschadigen en start geen
processen/proramma’s op de computers van Sisyfus waarvan redelijkerwijs kan
worden aangenomen dat deze schade zouden kunnen toebrengen en/of overige
internetgebruikers zouden kunnen hinderen. Het is de klant niet toegestaan
processen te laten lopen als er geen directe verbinding is met het systeem, tenzij
anders is overeengekomen.
b. Schade aan Sisyfus of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met het
vorige lid kan op de desbetreffende klant worden verhaald.
c. Het is niet toegestaan de verbindingen, systemen en aan de klant ter
beschikking gestelde diskruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen
die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare orde, de netiquette, de
overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer,
maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: Spamming
(moedwillig op grote schaal verspreiden van ongewenste e-mail) Inbreuk plegen
op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met
het intellectuele eigendom van derden. Het verspreiden van kinderpornografie,
seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijze lastigvallen
van personen. Het zonder toestemming binnendringen van andere computers op
internet (hacken), waarbij de klant enige beveiliging doorbreekt en/of zich
toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of
een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
Sisyfus
d. Indien de ernst van de handeling of gedraging van de klant dit rechtvaardigt
heeft Sisyfus het recht met onmiddellijke ingang en zonder verdere
ingebrekestelling deze overeenkomst te beëindigen, zulks zonder restitutie van
reeds betaalde gelden/facturen.
e. Het is de klant niet toegestaan zijn account en/of andere uit de overeenkomst
voortvloeiende rechten aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te
dragen, tenzij Sisyfus hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft
gegeven.
f. Een gebruikersnaam is persoonlijk en het gebruik daarvan is slechts
voorbehouden aan de betreffende klant. Het is hem niet toegestaan anderen
onder zijn gebruikersnaam van de diensten van Sisyfus gebruik te laten maken,
tenzij schriftelijk anders met Sisyfus is overeengekomen.
12. Beheer en onderhoud van Sisyfus systemen
a. Sisyfus is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de Sisyfus systemen
(tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor
zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de systemen, dan wel
wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die systemen.
b. Ook is Sisyfus gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de log in-procedure.
c. Sisyfus is niet aansprakelijk voor schade aan de klant als gevolg van het onder
de voorgaande leden gestelde, behoudens grove schuld of opzet zijdens Sisyfus.
13. Aansprakelijkheid
a. Sisyfus staat er niet voor in dat het gebruik van Internet door de klant via de
diensten van Sisyfus geschikt is voor het doel dat de klant daarmee voor ogen
heeft, ook niet als dit doel vooraf aan Sisyfus kenbaar is gemaakt, tenzij tussen
partijen het tegendeel is overeengekomen. Sisyfus zal de klant zo goed mogelijk
over de mogelijkheden informeren. De klant doet afstand van zijn recht op
vernietiging van de overeenkomst wegens dwaling.
b. Sisyfus is bij een haar toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een
overeenkomst met een klant – behoudens opzet of grove schuld – als uiteraard
ook bij overmacht (zie artikel 10c), niet aansprakelijk voor door de klant
eventueel geleden schade en derhalve niet tot enige schadevergoeding gehouden
uit welke hoofde dan ook, met name niet tot het vergoeden van directe- of
indirecte gevolgschade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving
etc. De klant is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het
gebruik van zijn aansluiting en alle schade die hij in verband daarmee kan lijden.
c. Sisyfus is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde
ook, ontstaan door de in artikel 11 genoemde gedragingen en/of handelingen van
de klant. De klant vrijwaart Sisyfus tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
Sisyfus
d. De klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van
de gekozen gebruikers/domeinnaam, wachtwoorden en het e-mailadres. Sisyfus
is gerechtigd hierin wijzigingen aan te brengen voor zover zij zulks nodig acht in
het belang van haar dienst-verlening. Sisyfus is niet aansprakelijk voor de
beveiliging van de gegevens die door de klant op haar systemen worden
geplaatst.
e. De klant is niet bevoegd door hem vermeende vorderingen op Sisyfus te
verrekenen met aan Sisyfus verschuldigde gelden.
14. Kwaliteit en aansprakelijkheid vervaardigingsdiensten
a. Sisyfus verbindt zich in de overeenkomst om zich in te spannen producten te
leveren die de prestaties leveren zoals door de klant verzocht en in de offerte
beschreven. De kwaliteit van het product wordt mede bepaald door het door de
klant aangeleverde materiaal, waarvoor Sisyfus uiteraard niet kan instaan en
geen enkele aansprakelijkheid kan erkennen.
b. Voor zover een product daadwerkelijk niet aan de tussen partijen gesloten
overeenkomst zou beantwoorden en sprake is van een toerekenbare
tekortkoming door Sisyfus, is Sisyfus uitsluitend verplicht tot kosteloos herstel
van het vervaardigde product, zonder dat de klant daarnaast aanspraak kan
maken op (vervangende en/of aanvullende) schadevergoeding.
c. De klant is zelf verantwoordelijk voor de geschiktheid van de door hem
gebruikte hardware en/of randapparatuur waarop door Sisyfus vervaardigde
producten dienen te werken. Hij draagt zelf de verantwoordelijkheid te zorgen
voor apparatuur die voldoet aan de vereiste technische specificaties, althans deze
correct aan Sisyfus door te geven voor zover vereist voor het vervaardigen van
het betreffende product.
15. Geschil
a. Alle overeenkomsten die Sisyfus sluit zijn onderworpen aan het Nederlands
recht. Bij geschillen is de rechter van het arrondissement Utrecht bevoegd.
b. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of
vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In
geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen
partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige
strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.
Sisyfus
Deze algemene voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort
gedeponeerd.